Wielkopolskie RPO

„Instrument Finansowy Reporęczenie”

 

Dnia 13.01.2020 r. POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 5/2020/REPO/V z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Cel  projektu:  Zapewnienie  wsparcia  mikro,   małym  i  średnim  przedsiębiorstwom  dostępu   do  zewnętrznych  źródeł  finansowania   z   województwa   wielkopolskiego   co   przyczyni   się  do trwałego rozwoju regionu.

 

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w  Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2007-2013  numer  umowy  DRG-8/2017  z  dnia  17.03.2017  r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

 

Realizowana wartość umowy: 31.250.000,00 zł

 

 

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (pomoc de minimis) na lata 2007-2013.

 

Wysoki poziom poręczenia - do 80% kwoty kredytu/ pożyczki/ gwarancji/ leasingu, nie więcej niż:

- 500 000,00 PLN dla transakcji o charakterze obrotowym,

- 1 000 000,00 PLN dla transakcji o charakterze inwestycyjnym.

 

Maksymalny okres ważności poręczenia wynosi:

- do 3 lat (tj. do 36 miesięcy) w przypadku zabezpieczenia transakcji o charakterze obrotowym,

- do 7 lat (tj. do 84 miesięcy) w przypadku zabezpieczenia transakcji o charakterze inwestycyjnym.

 

Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) prowadzących działalność i realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Poręczeniem mogą być objęte nowe kredyty związane z finansowaniem działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta:

1. kredyty/ pożyczki:

- w rachunku kredytowym tj. inwestycyjnych, o zmiennej strukturze (obrotowo-inwestycyjnych np. Biznes Ekspres), obrotowych,

- ze zmiennym saldem (tj. w rachunku bieżącym oraz obrotowych rewolwingowych),

2. transakcje leasingowe / gwarancje bankowe

 

Poręczeniem mogą być objęte nowe kredyty, pożyczki, gwarancje/ leasing znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji - m.in. na zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup maszyn, urządzeń, sprzętu produkcyjnego, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP np. uatrakcyjnienie oferty firmy, wzrost jakości produktów/usług, wejście na nowe rynki zbytu, nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, leasing ruchomych środków trwałych/ gwarancje bankowe itp.
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa, zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

 

Poręczenia bezpłatne - Klient nie ponosi żadnych kosztów za poręczenie w całym okresie ważności poręczenia. Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.

 

Korzyści dla Klienta:

 • poręczenie POLFUND-  wysoka jakość zabezpieczenia – jako główne lub uzupełniające zabezpieczenie kredytu / pożyczki - zwiększa szanse na uzyskanie produktu bankowego,
 • brak konieczności angażowania własnego majątku na zabezpieczenie kredytu / pożyczki w celu: uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wyceną nieruchomości, środków trwałych, wartości firmy itp.,
 • szybka procedura uzyskania kredytu / pożyczki (akceptacja wyższego ryzyka finansowania),
 • oszczędność czasu przy minimum formalności,
 • indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy - propozycje alternatywnych rozwiązań,
 • brak jakichkolwiek opłat,
 • indywidualna i profesjonalna obsługa Klienta.

 

W sytuacji nie zakwalifikowania się działalności/potrzeb finansowych Klienta do poręczenia z instrumentów finansowych WRPO (pomoc de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, bazujące na dotychczasowym długoletnim doświadczeniu i ofercie innych poręczeń.

 

Wzory dokumentów aplikacyjnych - załączniki do wniosku o udzielenie poręczenia:

Załącznik nr 1 Oświadczenie Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie poręczenia

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymaniu pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa

Załącznik nr 9 dla Banku Arkusz klasyfikacji Klienta

 

 

W odniesieniu do zbioru „Instrumenty finansowe dedykowane podmiotom z Województwa Wielkopolskiego”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działający w imieniu Województwa Wielkopolskiego;

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach uzyskania pomocy opartej o instrumenty finansowe udzielone w ramach Umowy Pośrednika I stopnia, poprzez realizację i rozliczenie umowy dotyczącej udzielonych instrumentów finansowych, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji w oparciu o realizacje postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

3. Pani/Pana dane przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie instrumentów finansowych opartym m.in. o:
a. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

b. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

c. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

e. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;

f. ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.

4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, który w imieniu Województwa Wielkopolskiego realizuje wyżej wskazane działania.

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
a. adres email iod@wfr.org.pl lub

b. z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania okresu archiwizacji, który określony jest w postanowieniach Umowy Pośrednika I stopnia, lub do czasu w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające z przyznanej pomocy oraz zawartych umów, dotyczących instrumentów finansowych,

7. Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.