Formularz zapytania o poręczenie

Sprawdź dostępność i warunki poręczenia

Wypełniając poniższy formularz w ciągu 48 godzin otrzymasz od nas wstępną informację o warunkach ewentualnego poręczenia.
Nie musisz tego robić, jeśli rozmowy w sprawie pozyskania finansowania prowadzone są w jednym ze współpracujących z nami banków.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych SA oraz jednostek współpracujących z Funduszem, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych SA z siedzibą w Szczecinie (70-466) przy ul. Monte Cassino 32 (Fundusz), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Fundusz w celu podjęcia przez Fundusz na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności bankowych i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Funduszu. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Fundusz wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe) oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – o ile taka zgoda została udzielona. Fundusz informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.