Pomorskie RPO zakończony

Projekt został zakończony w grudniu 2017 r.

 

Poręczenie w ramach „Nowego limitu ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2007-2013 do Instrumentów Inżynierii Finansowej zwróconych przez Ostatecznych Beneficjentów”, które oferuje POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracę – w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 

Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach „Nowego limitu ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2007-2013 do Instrumentów Inżynierii Finansowej zwróconych przez Ostatecznych Beneficjentów" poręczenie maksymalnie do 80 % kwoty kredytu/pożyczki liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 350 000 złotych.

 

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

 

Poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki, znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP np. uatrakcyjnienie oferty firmy, wzrost jakości produktów/usług, wejście na nowe rynki zbytu, nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, finansowanie działań w zakresie innowacji, badań i rozwoju itp.

 

Cechy i zalety poręczeń to:

 • Wysoki poziom poręczenia, aż do 80% kwoty kredytu/pożyczki, nie więcej niż 350.000,00 PLN
 • Długi okres ważności - maksymalnie do 66 miesięcy
 • Możliwość konsultacji/wysłania zapytania - niezwłoczna odpowiedź Funduszu
 • Decyzja o poręczeniu - w ciągu 1-2 dni
 • Zabezpieczenie - weksel in blanco

 

Poręczenie może stanowić zabezpieczenie nowych kredytów/ pożyczek:

 • inwestycyjnych, o zmiennej strukturze (obrotowo-inwestycyjnych np. Biznes Ekspres), obrotowych w rachunku kredytowym,
 • ze zmiennym saldem (tj. w rachunku bieżącym oraz obrotowych rewolwingowych)

 

Rodzaj poręczenia: standardowe, na ściśle określony czas, pomostowe (np. do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego), o charakterze pomostowym (do czasu spełnienia covenantów finansowych, innych warunków np. przeniesienia obrotów do Banku, zakończenia inwestycji itd.)

 

Koszt poręczenia*

W przypadku zaliczenia poręczenia do pomocy de minimis - poręczenia bezpłatne - Klient nie ponosi żadnych kosztów za poręczenie w całym okresie ważności poręczenia.
W sytuacji braku możliwości udzielenia poręczenia z pomocą de minimis opłaty rynkowe wyniosą: opłata jednorazowa 0 zł, a opłata kwartalna 0,1%-0,2% kwoty poręczenia (dla o ratingu 1A-2C), od 0,5% (dla ratingu od 2D).
Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.

 

Korzyści dla Klienta:

 • poręczenie POLFUND może stanowić główne lub uzupełniające zabezpieczenie kredytu, co zwiększa szanse na uzyskanie kredytu/pożyczki,
 • brak konieczności angażowania własnego majątku na zabezpieczenie kredytu w celu: uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wyceną nieruchomości, środków trwałych, wartości firmy itp.,
 • szybka procedura uzyskania kredytu (akceptacja wyższego ryzyka finansowania),
 • oszczędność czasu przy minimum formalności,
 • indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy - propozycje alternatywnych rozwiązań,
 • brak opłat*,
 • wysoka jakość zabezpieczenia.

 

Wyłączenia:

 • sektor podstawowej produkcji produktów rolnych, sektor rybołówstwa i akwakultury, sektor węglowy, hutnictwa, żelaza i stali,
 • nabywanie pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego przez podmioty wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • działalność eksportowa, faworyzująca produkty krajowe względem produktów przywożonych, tworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej w innych państwach,
 • podmioty w trudnej sytuacji finansowej tj. zagrożone upadłością; ubiegające się o pomoc na ratowanie i restrukturyzację,
 • kredyty przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzonej działalności i na cele konsumpcyjne, spłatę i/lub refinansowanie pożyczek i innych kredytów oraz spłatę zobowiązań publicznoprawnych,
 • przesłanki wystąpienia nakładania się finansowania tego samego wydatku ze środków Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej.

 

W sytuacji nie zakwalifikowania się działalności/potrzeb finansowych Klienta do poręczenia w ramach „Nowego limitu ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2007-2013 do Instrumentów Inżynierii Finansowej zwróconych przez Ostatecznych Beneficjentów, POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, bazujące na dotychczasowym długoletnim doświadczeniu i ofercie innych poręczeń.

 

*) Poręczenie może być udzielone z pomocą de minimis i wówczas jest darmowe w całym okresie ważności poręczenia lub na warunkach rynkowych (bez pomocy de minimis), zależnie od możliwości udzielenia pomocy de minimis

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.pfr.pomorskie.eu

 

 

 

POWIĄZANE ARTYKUŁY