Wielkopolskie archiwum I

Projekt został zakończony w grudniu 2015 r.

 

 

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego proponujemy w ramach inicjatywy JEREMIE wzrost maksymalnego poziomu poręczenia do 80% kwoty kredytu liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 325 000 zł.

 

Poręczenie JEREMIE (pomoc de minimis), które oferuje POLFUND udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracę.

 

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności:

 • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • start-upów działające nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • pozostałych, które nie podlegają wyłączeniom z programu JEREMIE.

 

Poręczeniem JEREMIE mogą być objęte kredyty z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji, tj. zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup środków trwałych i/lub wyposażenia, wykup środka trwałego z leasingu operacyjnego i inne,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele rozwojowe MŚP, np. wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów,  
 • nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, wykreowanie nowego produktu, wejście na nowe rynki zbytu i inne.

 

Zalety poręczeń JEREMIE to:

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80 % kwoty kredytu
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 5,5 roku

 

W sytuacji niezakwalifikowania działalności/ potrzeb finansowych Klienta do poręczenia JEREMIE (de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.jeremie.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013