Zakończony program CIP

Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) jest instrumen­tem przygotowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest realizacja Strategii Lizbońskiej.  Jego zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszanie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

 

Na CIP składają się programy operacyjne, które mają na celu przyczynić się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, wspierać ich zdolność innowacyjną w obszarach prowadzonej działalności:

  • Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)
  • Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP)
  • Inteligentna energia - program dla Europy (IEE)

 

Budżet na jego realizację przypadającą na lata 2007-2013 wynosi 3,6 mld euro, z tego 1,130 mld euro stanowi komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP".

 

Poręczenia udzielane są w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Unii Europejskiej.

W zakresie programu CIP oferujemy:

  • Poręczenie na START - instrument finansowy, który zabezpiecza kredyty udzielone Przedsiębiorcom MŚP rozpoczynającym działalność gospodarczą lub będących we wczesnej fazie rozwoju, działających nie dłużej niż 3 lata,
  • Poręczenie Biznes Ekspres - zabezpiecza udzielone Przedsiębiorcom MŚP kredyty finansujące kapitał obrotowy lub kapitał obrotowy i inwestycje (kredyty o mieszanej strukturze),
  • Poręczenie Micro Invest 2 - poręczenie zabezpiecza kredyty inwestycyjne.