Fundusz EFI

 

Przedsiębiorcy planujący inwestycje mają możliwość skorzystania z pożyczek i poręczeń udzielanych przez POLFUND dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Fundusz ten wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez poprawę ich dostępu do finansowania za pośrednictwem szerokiej gamy wybranych pośredników finansowych w całej Europie. Umożliwia tym samym rozwój przedsiębiorczości, innowacji, badań i rozwoju oraz zatrudnienia. Istotą działania tego Funduszu jest możliwość podzielenia się ryzykiem kredytowania mikro, małych i średnich firm przez banki, co zwiększa ich skłonność do udzielania im kredytów.

 

Dzięki EFI nasz Fundusz oferuje m.in.:

 • atrakcyjne poręczenia dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność lub znajdują się na wczesnym etapie rozwoju
 • poręczenia dla kredytu o mieszanej strukturze finansowania lub finansującego kapitał obrotowy
 • poręczenia dla kredytu inwestycyjnego

 

Zakres udzielanego wsparcia jest szeroki. Gwarantowany przez POLFUND kredyt można uzyskać na stworzenie nowego majątku lub modernizację już istniejącego, zakup środka transportu, zakup nieruchomości, finansowanie kontraktu czy w ramach kredytu obrotowego.

 

Główne cechy poręczenia we współpracy z EFI:

 • wydłużenie okresu ważności poręczenia do 8 lat
 • zwiększenie maksymalnego poziomu poręczenia do 80 %
 • możliwość obniżenia opłaty jednorazowej

 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

 


POLFUND był jedynym w Polsce Funduszem poręczeniowym, który skorzystał z regwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach MAP (2001 - 2006, Multiannual Programme for Enterprise and Enterpreneurship).  W 2005 r. Fundusz zawarł Umowę o współpracy, poręczenia były włączane do portfela do końca 2007 r .
 

 

 

 

Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) jest instrumen­tem przygotowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest realizacja Strategii Lizbońskiej.  Jego zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszanie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

 

Na CIP składają się programy operacyjne, które mają na celu przyczynić się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, wspierać ich zdolność innowacyjną w obszarach prowadzonej działalności:

 • Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)
 • Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP)
 • Inteligentna energia - program dla Europy (IEE)

 

Budżet na jego realizację przypadającą na lata 2007-2013 wynosi 3,6 mld euro, z tego 1,130 mld euro stanowi komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP".

 

Poręczenia udzielane są w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Unii Europejskiej.

W zakresie programu CIP oferujemy:

 • Poręczenie na START - instrument finansowy, który zabezpiecza kredyty udzielone Przedsiębiorcom MŚP rozpoczynającym działalność gospodarczą lub będących we wczesnej fazie rozwoju, działających nie dłużej niż 3 lata,
 • Poręczenie Biznes Ekspres - zabezpiecza udzielone Przedsiębiorcom MŚP kredyty finansujące kapitał obrotowy lub kapitał obrotowy i inwestycje (kredyty o mieszanej strukturze),
 • Poręczenie Micro Invest 2 - poręczenie zabezpiecza kredyty inwestycyjne.
 

POWIĄZANE ARTYKUŁY